Uitgangspunten voor het gedrag van de medewerkers van Keurdokter BV. Deze is een uitwerking van de waarden die Keurdokter hecht aan de wijze waarop medewerkers onderling met elkaar omgaan en hoe zij zich naar partners en relaties toe opstellen.

Waarom een gedragscode?

Keurdokter heeft als doel het dienen van de belangen van haar klanten en relaties. Zij laat zich stimuleren en aansturen door relaties en klanten die gebruik maken van haar dienstverlening. Deze gedragscode heeft tot doel de denkwijzen die binnen Keurdokter leven onder woorden te brengen. In de gedragscode zijn de uitgangspunten voor het gedrag geformuleerd van een ieder die een functie vervult binnen Keurdokter. Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers, ZZP’ers en de werkgever die binnen Keurdokter werkzaam zijn.

Tot besluit

Deze gedragscode bevat de hoofdlijnen van de wijze waarop binnen Keurdokter wordt gedacht en gehandeld. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid aan deze algemene gedragslijn de juiste uitvoering te geven. Het kritisch volgen en collegiaal adviseren is een collectieve taak. Werkgever en de medewerkers hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid, die onder andere tot uitdrukking komt in voorbeeldgedrag en initiërende en toetsende activiteiten.

Basisprincipe           Kernwaarden           Kernwaarden in de praktijk

Bel voor meer informatie over asbest en asbest keuringen